ตรวจความพร้อม งานประกันคุณภาพการศึกษา
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๙ มิ.ย.๖๐