การเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การประกันคุณภาพการศึกษา
ณ รร.ป.ศป เมื่อวันพุธที่ ๒๘ มิ.ย.๖๐