การอบรมภาษาอังกฤษ กับอาจารย์ช่าวต่างชาติ
หลักสูตร ศิษย์การบินทหารบก รุ่นที่ ๖๑
ณ ห้องเรียนหมายเลข ๑ อาคาร กศ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๑๗ ก.ย.๖๐