ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
รร.การบิน ทบ. ครั้งที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ.
วันที่ ๑๑ ส.ค.๖๐