ทดสอบสมรรถภาพร่างกายข้าราชการและกำลังพล
รร.การบิน ทบ. ประจำปี ๒๕๖๐
เมื่อวันที่ ๖ ก.ค.๖๐ ณ อ่างเก็บน้ำพระงาม ศบบ.