นักเรียน หลักสูตร ช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๐
ฝึกยิงปืน M60D ภาคอากาศยาน
ในห้วงวันที่ ๑๑ – ๑๓ ม.ค.๖๐ ณ โรงเก็บอากาศยานกองพันบินที่ ๓