รร.การบิน ทบ. จัดอากาศยาน ,นวัตกรรมการบิน
ร่วมกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐
ในการนี้ ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ. กรุณาจับฉลากเพื่อมอบรางวัล
และของที่ระลึกให้กับเด็กๆ ที่มาร่วมงาน
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๔ ม.ค.๖๐ ณ ลานอเนกประสงค์ หน้า บก.ศบบ.