ประชุมมอบนโยบาย และสั่งการ ผบ.ศบบ./ผบ.รร.การบิน ทบ.
เมื่อวันที่ ๔ ต.ค.๕๙ ณ ห้องประชุม บก.รร.การบิน ทบ.