ข้าราชการและกำลังพล รร.การบิน ทบ . ออกกำลังกายร่วมกัน
โดยมี พ.อ.สมพงษ์ เมรินทร์
รักษาราชการแทน ผอ.กบร.ซบร.รร.การบิน ทบ. เป็นประธาน
ณ สนามเทพหัสดิน ศูนย์การบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๕๙ เวลา ๑๕๐๐