รับสมัครสอบคัดเลือกนายทหารประทวน เข้ารับการศึกษา
หลักสูตรช่างอากาศยานทหารบก รุ่นที่ ๔๑
ณ กองบัญชาการ โรงเรียนการบินทหารบก
เมื่อวันที่ ๒๘ - ๒๙ พ.ย.๕๙