ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน รร.การบิน ทบ.
ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ ห้องประชุม กศ.รร.การบิน ทบ. ในห้วงวันที่ ๒๕ - ๒๖ ต.ค.๕๙