* เอกสารที่ต้องจัดเตรียม สำหรับผู้เข้ารับการศึกษา

- ให้ผู้เข้ารับการศึกษากรอกข้อมูล พร้อมสำเนาเอกสารตามตัวอย่างแบบฟอร์มและ

นำส่งให้ รร.การบิน ทบ. ในวันที่ ๒๔ ส.ค.๖๑

- Download ตัวอย่างแบบฟอร์มการจัดเตรียมเอกสาร